Scentralizowana karta wyników widoczności wydajności
  • 05 Jan 2024
  • 2 Minuty do przeczytania
  • Współtwórcy

Scentralizowana karta wyników widoczności wydajności


Article Summary

Niniejszy artykuł podsumowuje strukturę i budowę scentralizowanej karty wyników widoczności wydajności.

Aplikacja umożliwia operatorom wielu stacji logowanie się i rejestrowanie zdarzeń związanych z aktywnością stacji, takich jak liczba wyprodukowanych dobrych i złych części oraz zdarzenia związane z pracą i przestojami wraz z przyczynami przestojów.

Użyte tabele

Aplikacja wykorzystuje dwie tabele Tulip do przechowywania danych. Pierwsza tabela nosi nazwę Station Activity History. Każdy rekord w tabeli jest zdarzeniem aktywności stacji, które ma status. Podczas korzystania z aplikacji dane są rejestrowane w tej tabeli. Użytkownik może wyświetlić analizę danych tabeli w kroku Analytics. Druga tabela to tabela Stations (Stacje ), w której każdy rekord jest stacją, a pola przechowują dane o bieżącym stanie stacji.

Pola historii aktywności stacji:

ID: unikalny identyfikator każdego zdarzeniaHour Block: godzina, w której wystąpiło zdarzenie, może być używana do tworzenia godzinowych kart wynikówStatus: status zdarzenia, np: RUNNING, DOWN, OFFDowntime reason: jeśli status zdarzenia to DOWN, użytkownik może wybrać powód przestoju, który zostanie zapisany w polu downtime reason rekorduDuration: przedział czasowy zdarzeniaStation: stacja na hali produkcyjnej, na której wystąpiło zdarzenieActual: liczba dobrych części wyprodukowanych podczas zdarzeniaTarget: docelowa liczba produktów, która jest obliczana automatycznie na podstawie czasu trwania i zdarzenia oraz ręcznie zdefiniowanego tempa produkcjiDefects: liczba złych części wyprodukowanych podczas zdarzeniaProduct ID: unikalny identyfikator typu produktu wyprodukowanego podczas zdarzenia.

Pola stacji:

ID: unikalna nazwa stacji roboczejStatus: aktualny status stacji np: RUNNINGCurrent operator: operator pracujący na stacji (ten, który loguje się do aplikacji w celu rejestrowania zdarzeń)Status color: kolor aktualnego statusu (nie jest to dodatkowa informacja, ale pomaga w wizualnej reprezentacji w aplikacji)Current product ID: identyfikator produktu, który jest aktualnie produkowany przez stację.

Struktura aplikacji

Aby korzystać z aplikacji, operator musi zalogować się za pomocą swojego Bage ID. Jest to ważne, ponieważ aplikacja może być używana przez wielu użytkowników działających na różnych stacjach.
log in

W kroku Wybierz st ację zalogowany użytkownik może wybrać stację, której status chce zmienić.
Screenshot 2023-12-12 at 13.11.48.png

Jeśli wybrana stacja ma status inny niż RUNNING, użytkownik zostanie przekierowany do kroku Start production. W kroku Rozpocznij produkcję użytkownik musi wprowadzić identyfikator produktu i szybkość produkcji. Jeśli wartości zostaną wprowadzone, możliwe będzie rozpoczęcie produkcji, a status stacji zostanie zmieniony na RUNNING.Screenshot 2023-12-12 at 13.12.45.png

Jeśli wybrana stacja ma status RUNNING, użytkownik przechodzi do kroku Running station. Na tym etapie użytkownik może rejestrować dobre części i wady oraz może zdecydować o kontynuowaniu RUNNING lub zmianie statusu maszyny na OFF lub DOWN. Aby zmienić status na WYŁĄCZONY, użytkownik musi również wybrać przyczynę przestoju w kroku Wybierz przyczynę przestoju.
Screenshot 2023-12-12 at 13.13.27.png

Screenshot 2023-12-12 at 13.14.23.png

Do kroku Analytics można przejść z dowolnego innego kroku. Użytkownik może przeglądać dane analityczne dotyczące wydajności produkcji.
Screenshot 2023-12-12 at 13.15.01.png


Czy ten artykuł był pomocny?